SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik ve Mimarlık branşlarında; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesinin 3. fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi hükümlerince aşağıda unvanı, adedi, sınıfı ve niteliği belirtilen toplam 9 adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

T.C.

BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

1.  SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI:

1.1. İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik ve Mimarlık branşlarında; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesinin 3. fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi hükümlerince aşağıda unvanı, adedi, sınıfı ve niteliği belirtilen toplam 9 adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

SIRA NO

İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

UNVANI

SAYISI

SINIFI

NİTELİĞİ

1

İnşaat Mühendisi               

3

T.H.S.

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak

2

Mimar

1

T.H.S.

Fakültelerin Mimarlık bölümünden mezun olmak

3

Makine Mühendisi

1

T.H.S.

Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak

4

Elektrik-Elektronik Mühendisi

1

T.H.S.

Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak

5

Harita Mühendisi

1

T.H.S.

Fakültelerin Harita Mühendisliği bölümünden mezun olmak

6

Çevre Mühendisi

1

T.H.S.

Fakültelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak

7

Maden Mühendisi

1

T.H.S.

Fakültelerin Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmak

 

1.2. Giriş Sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü/mülakat sınavda; adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, iş tecrübesi, yabancı dil bilgisi, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi niteliklere sahip olup olmadığı değerlendirilecektir.

Sözlü/mülakatta komisyon başkan ve üyeleri 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirme yapacak, en az 70 (yetmiş) puan alan aday başarılı sayılacaktır.  En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.

1.3. Sınav için başvuran adayların 2018 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden aldığı puan, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi, yüksek lisans ve bu ilan metninde belirtilen tercih nedenleri esas alınarak her bir aday için yapılacak ön değerlendirme (Ön Değerlendirme Formu, www.bingolozelidare.gov.tr adresindeki “Duyurular” linkinden görülebilir.) sonucunda tespit edilecek en yüksek puan esas alınarak yapılacak sıralamaya göre istihdam edilecek her bir kadro için en fazla 3 katı kişi olmak üzere toplam 27 kişi mülakat/sözlü sınavına çağrılacaktır. Sınava çağırılacak adayların listesi Bingöl İl Özel İdaresi İlan Panosu ve internet sitesinde duyurulacaktır.

Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bingöl Valiliği toplantı salonunda 02/05/2019 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak olan sözlü/mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

Sınav sonuçları 03/05/2019 Cuma günü açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi İlan Panosunda ve İdaremiz internet sitesinde ilan edilecektir. Bu ilanlar kazananlar veya kazanamayanlar için tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda her bir branş için başarı sıralaması yapılacak olup, her kadro (unvan) için 1'er adet yedek aday belirlenecektir. Yedek adayın geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıldır.

Kazanan adayların göreve başlamaları, İdarenin belirleyeceği 2019 takvim yılı içerisinde olacağından, başlama yazısının tebliğinden itibaren, sözleşme yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde görevine başlamayanların işe başlama onayları iptal edilecektir.

1.4. Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2. SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.2. Üniversitelerin unvanı ile ilgili bölümünden mezun olmak,

2.3. Başka kurumlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

2.4. 2018 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

2.5. Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

2.6. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak (Sözlü sınavı kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.)

2.7. İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde "İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar" hükmüne istinaden İlimize bağlı ilçelerin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,

2.8. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

2.9. Erkek adaylar için mecburi askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. (Başvuru tarihi itibariyle bedelli askerlik için müracaatta bulunmuş ve planlaması yapılmış olanlar belgelendirmek şartıyla başvuruda bulunabilirler)

2.10. Belirlenen alanlarda en az 1 (Bir) yıl iş deneyimine sahip olmak ve bunu belgelemek.

Her bir unvanla ilgili olarak aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmak tercih nedeni sayılacaktır:

İNŞAAT MÜHENDİSİ: Hakediş programlarını kullanabilmek, yol, üst ve altyapı inşaat konularında deneyimli olmak, keşif ve metraj hesapları yapabilmek, ihale mevzuatına hâkim olmak, mesleki konuları ile ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak,

MİMAR : Uygulama projeleri ve yapı denetim konularında deneyimli olmak, mesleki konuları ile ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak,

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ: AG ve OG projelerinde deneyimli olmak, mesleki konuları ile ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak,

MAKİNE MÜHENDİSİ: Autocad, Solidworks ve CATIA gibi CAD programlarını iyi derecede kullanabilmek,

HARİTA MÜHENDİSİ: Netcad ve Autocad programlarını kullanabiliyor olmak, CBS, GPS kullanabilmek,  mesleği ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek,

ÇEVRE MÜHENDİSİ: Windows Office programlarına hakim olmak, Planlama / Organizasyon Becerisine sahip olmak,

MADEN MÜHENDİSİ: Windows Office programlarına hakim olmak, Planlama / Organizasyon Becerisine sahip olmak,

Bütün alanlardaki adayların Word, Excel, Powerpoint programlarını iyi derecede kullanabilmesi ve yabancı dil bilgisi (İngilizce) tercih sebebidir.

Ayrıca her bir aday için yapılacak ön değerlendirme sonucunda tespit edilecek en yüksek puan esas alınarak yapılacak sıralama ile sözlü/mülakatta her unvan için ayrı ayrı yapılan başarı sıralamasında puan eşitliği halinde Bingöl İlinde ikamet ediyor olmak tercih sebebi sayılacaktır.

3. BAŞVURU ŞEKLİ:

3.1. Adayların 19/04/2019 - 26/04/2019 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecekleri iş talep formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ŞAHSEN müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

            3.1.1. İş Talep Formu (Islak İmzalı) “İdaremiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden veya www.bingolozelidare.gov.tr adresindeki “Duyurular” linkinden temin edilebilir.”

            3.1.2. KPSS sonuç belgesi fotokopisi, ( 2018 yılına ait)

            3.1.3. Özgeçmiş (CV)

            3.1.4. Nüfus cüzdan fotokopisi ( T.C. Kimlik No.su olacak şekilde)

            3.1.5. Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya sureti (Aslını   ibraz etmek şartı ile fotokopisi) (Yurt dışı mezunlar için YÖK denklik belgesi)  

            3.1.6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (askerliğini yaptığına, muaf veya bedelli askerlik için müracaatta bulunmuş ve planlaması yapılmış olduğuna dair belge)

            3.1.7. Alanı ile ilgili hizmetlerini gösterir (Alanı ile ilgili meslek kodunu gösterecek şekilde) belge (Özel sektörde çalışmış ise çalıştığına dair belge SGK hizmet belgesi)

            3.1.8. Tercih nedenlerine ilişkin belgeler (Tercih nedenleri ancak belgelendirilebildiği takdirde dikkate alınacaktır.)

            3.1.9. Yerleşim yeri belgesi

3.2. İş Talep Formunu eksik dolduranlar ile eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

4.1. Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Sicil Kaydı Belgesi

4.2. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu

4.3. Mezun olduğu okul diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti

4.4. Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belge aslı veya onaylı sureti, muaf veya bedelli askerlik için müracaatta bulunmuş ve planlaması yapılmış olduğunu gösterir belge,

4.5. Nüfus Kayıt Örneği

4.6. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

4.7. Yerleşim yeri belgesi

5. SINAVIN YERİ ve TARİHİ :

5.1. Sözlü/mülakat sınavı Bingöl Valiliği Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Yenişehir Mahallesi İnönü Cad. / BİNGÖL)

5.2. Sözlü/mülakat sınavı 02/05/2019 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

EK 1 - İş Talep Formu (İndirmek İçin Tıklayınız)

EK 2- Ön Değerlendirme Formu (İndirmek İçin Tıklayınız)